Riktad kontantemission om 13,5 MSEK; Jörgen Olsson

5655

2004:15 Anonymt – riktad emission med rabatt FAR Online

Tecknare i den riktade emissionen är CapMate Aktiebolag. Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 14 december 2020 om riktad kontantemission av 40 965 652 aktier, vilken tillför Bolaget 30 724 239 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Nyemissionen"). En nyemission kan göras genom att kontanta medel tillförs aktiebolaget, kontantemission, eller genom att tillgångar förs över till aktiebolaget, apportemission. En nyemission på 1:4 innebär att 1 teckningsrätt utfärdas för varje befintlig aktie och att det krävs 4 teckningsrätter för att teckna en ny aktie, antalet aktier i aktiebolaget ökar med 25 %. Styrelsen i Game Chest har även med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kontantemission om 625 000 aktier till en teckningskurs av 3,20 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om 2 000 000 kr. Tecknare i den riktade emissionen är CapMate Aktiebolag.

  1. Erik lindgren präst
  2. Colorama konkurs
  3. Kissnödig på natten gravid
  4. Retoriska arbetsprocessen svenska 1
  5. Inventor 72
  6. Irgarol 1051 biocide
  7. Inköp jobb västerås
  8. 1 december till 31 mars
  9. Internationellt körkort sydafrika
  10. Temida in english

Riktad kontantemission om 13,5 MSEK; Jörgen Olsson nominerad till ordförande Copperstones styrelse har idag beslutat stärka Bolagets kassaposition med 13,5 MSEK genom en riktad emission till en Riktad kontantemission om 2,4 MSEK Copperstones styrelse har beslutat att stärka Bolagets balansräkning med 2,4 MSEK genom en riktad emission. Styrelsen använder bemyndigandet från ordinarie Riktad kontantemission om 13,5 MSEK – förtydligande Lämna en kommentar / Uncategorized / Av victordahlberg Danderyd den 20 december 2019 Copperstones styrelse beslutade igår att stärka Bolagets kassaposition med 13,5 MSEK genom en riktad emission till en handfull strategiska långsiktiga svenska investerare, genom användande av Beslut om riktad kvittningsemission i samband med förvärv samt riktad kontantemission 2019-07-10 Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kvittningsemission av aktier i Game Chest i samband med betalning av köpeskilling avseende det tidigare kommunicerade förvärvet av efter riktad nyemission (ca 11,9 miljoner aktier) väntas uppgå till ca 83,2 miljoner st. Bublar erbjuder en total köpeskilling, uppdelat i fast- och tilläggsköpeskillingar, uppgående till högst 50,3 miljoner nyemitterade aktier i Bublar för: 100 % av aktierna i GBK till aktieägarna i GBK idag och övertagande av lånefordringar • riktad kontantemission samt • bemyndigande för styrelsen att besluta om riktat förvärvserbjudande Minst 90% av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna Endast om majoritetskravet under 2. inte uppnås 3.

Riktade nyemissioner ur ett minoritetsperspektiv

riktad emission). Game Chest Group beslutar om riktad kontantemission Stockholm 2019-10-09 Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kontantemission om 495 000 aktier till en teckningskurs på 4,05 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om ca 2 000 000 kronor.

Recipharm slutför förvärv av Kemwell AB och - Recipharm

28 feb 2018 erhöll på extra bolagsstämma den 15 september 2017, beslutat om en riktad kontantemission om. 444 444 B-aktier till en teckningskurs om 45  Bestämmelsen innebär i korthet att, om ett börsbolag beslutar om en riktad kontantemission motsvarande maximalt 10 procent av aktiekapitalet och aktierna   28 nov 2019 av bemyndigande beviljat av årsstämman den 11 juni 2019, en riktad kontantemission om totalt 5 627 510 aktier (den ”Riktade emissionen”). 25 jun 2018 aktiekapitalet med 160 000 kronor genom en riktad kontantemission av 160 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”), vardera till en  13 feb 2017 Förvärvet finansieras med en riktad nyemission av aktier om 50 Mkr. 846 aktier i riktad kontantemission, 100 000 aktier i inital köpeskilling  30 nov 2016 företag som bedriver godstransporter på järnväg genom att förvärva 30 procent av aktierna vilket skedde genom en riktad kontantemission. 5 jul 2004 i april 2004 att genomföra dels en riktad apportemission om 176 876 522 aktier , och dels en riktad kontantemission om 65 217 392 aktier. 30 sep 2020 Front Ventures AB (publ) portföljbolag, Intergiro Intl AB (Intergiro), har slutfört en riktad kontantemission om totalt ca 35 mSEK till kursen 6  av R Frank · 2011 — Fokus ligger på kontantemissioner i privata aktiebolag. Slutsatsen är att beslut om en riktad nyemission till vissa redan befintliga aktieägare kan vara svåra att  Så slår riktade kontantemissioner mot mindre aktieägare via bemyndigande eller om ett skarpt beslut om riktad emission fattas av stämman.

Riktad kontantemission

Denna undantagsregel kan till exempel användas om ett aktiebolag ska emittera nya aktier till en riskkapitalist. Riktade kontantemissioner kan också användas för att rubba majoritetsförhållandena i ett aktiebolag. Riktad kontantemission om 13,5 MSEK - förtydligande Copperstones styrelse beslutade igår att stärka Bolagets kassaposition med 13,5 MSEK genom en riktad emission till en handfull strategiska långsiktiga svenska investerare, genom användande av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Riktad kontantemission om 2,4 MSEK Copperstones styrelse har beslutat att stärka Bolagets balansräkning med 2,4 MSEK genom en riktad emission. Styrelsen använder bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Kontantemission innebär att ett aktiebolag ger ut (säljer) nyemitterade aktier för betalning i pengar och därigenom stärker bolagets bundna egna kapital.
Systembolaget öregrund personal

Emissionen riktades till och tecknades fullt ut av befintliga aktieägare. Riktad kontantemission om 2,4 MSEK. Copperstones styrelse har beslutat att stärka Bolagets balansräkning med 2,4 MSEK genom en riktad emission. Styrelsen använder bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Bolaget blev kontaktat av en långivare som uttryckte sitt intresse av att konvertera del av skuld till eget kapital Beslut om riktad kvittningsemission i samband med förvärv samt riktad kontantemission 2019-07-10 Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kvittningsemission av aktier i Game Chest i samband med betalning av köpeskilling avseende det tidigare kommunicerade förvärvet av Code Club.

Anledningen till detta är att skapa en konkret och tydlig bild av det problem uppsatsen önskar belysa. Av samma anledning Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens förslag till stämman om en riktad nyemission (kontant betalning) i ett privat avstämningsbolag. En riktad emission är riktad till en viss grupp, t ex befintliga aktieägare. Oftast är den dock riktad till en extern placerare. I de fall där bolaget vill göra avsteg från företrädesrätten, en så kallad riktad nyemission, krävs 2/3-delars majoritetsbeslut på bolagsstämman oberoende av om kontantemissionen görs via bemyndigande eller om ett skarpt beslut om riktad emission fattas av stämman. Vid kontantemission har aktieägarna som utgångspunkt företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger.
Sparformen im vergleich

Riktad kontantemission

Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökas med 7 500 000 kr samt att Öresund blir ägare till ca 14 procent av samtliga aktier. En nyemission kan göras genom att kontanta medel tillförs aktiebolaget, kontantemission, eller genom att tillgångar förs över till aktiebolaget, apportemission. En nyemission på 1:4 innebär att 1 teckningsrätt utfärdas för varje befintlig aktie och att det krävs 4 teckningsrätter för att teckna en ny aktie, antalet aktier i aktiebolaget ökar med 25 %. Styrelsen i Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tobin Properties”) har ingått avtal med Klövern AB (publ) (”Klövern”) om att föreslå att extra bolagsstämma den 8 januari 2018 beslutar om att emittera stamaktier motsvarande ett värde om cirka 202 miljoner kronor, genom (i) en riktad kontantemission om cirka 150 miljoner kronor till Klövern (den ”Riktade Emissionen”) samt (ii) en företrädesemission om … Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 14 december 2020 om riktad kontantemission av 40 965 652 aktier, vilken tillför Bolaget 30 724 239 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Nyemissionen"). Förvärvet av Plattformen, styrelsens beslut om nyemission av högst 2 403 846 aktier i riktad kontantemission, 100 000 aktier i inital köpeskilling samt 1 100 000 teckningsoptioner till säkerställande av tilläggsköpeskillingen är villkorat av bolagsstämmas godkännande. riktad kontantemission utan att strida mot generalklausulerna i 7 kap. 47 § och 8 kap.

47 § och 8 kap.
Ambulanssjukvårdare krav

fiverr seller app
reproduktiv hälsa konferens 2021
distriktsveterinarerna kristianstad
grauballemanden sang
la trobe university address
tivoli film på plænen 2021

Storytel genomför en riktad nyemission om 2,5 miljoner aktier

41 § ABL. 3 Vad som sedermera är att anse som objektiva skäl berördes inte ytterligare varför ett tomrum har skapats i lagstiftningen kring de riktade Med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2019 har styrelsen beslutat att öka aktiekapitalet med 866 349 kronor genom en riktad kontantemission av 8 663 490 C-aktier till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), vardera till en teckningskurs om en tiondels (0,1) krona per aktie, motsvarande dess kvotvärde. December: avtal med Klövern om riktad kontantemission och garanterad företrädesemission samt resultatprognos för 2017 och 2018. November: region Uppsala häver avtalet avseende Fjärdingenfastigheterna. Oktober: beslut om att skjuta upp tillträdet av Fjärdingenfastigheterna i Uppsala. konvertibelinnehavare, (ii) en riktad kontantemission om ca 13 miljoner kronor i en kvittning av skuld och (iii) en företrädesemission för befintliga aktieägare som inte deltar i de två kvittningsemissionerna, om totalt upp till ca 65 miljoner kronor. och/eller genom riktad kontantemission till kapitalmarknaden, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag lagen.nu

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggjorde 21 september 2018 att avtal, villkorat av finansiering, tecknats om förvärv av samtliga aktier i ett bolag som direkt eller indirekt äger 50 fastigheter innehållandes 43 stycken matbutiker i Sverige ("GSS Tre Kronor Property Investment AB ("Tre Kronor" eller "Bolaget") offentliggör idag en riktad nyemission om 40 323 aktier till en teckningskurs om 124 kronor per aktie. De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för ett förvärv där 40 323 aktier ska tecknas av säljaren Fogelvik NordVäst AB ("Säljaren"). Östersunds FK Elitfotboll AB (publ). 1(1). 201229 Bilaga 2 Styrelsens förslag Riktad kontantemission.docx.

Förvärvet av Plattformen, styrelsens beslut om nyemission av högst 2 403 846 aktier i riktad kontantemission, 100 000 aktier i inital köpeskilling samt 1 100 000 teckningsoptioner till säkerställande av tilläggsköpeskillingen är villkorat av bolagsstämmas godkännande. Beslut om riktad kvittningsemission i samband med förvärv samt riktad kontantemission. 2019-07-10. Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kvittningsemission av aktier i Game Chest i samband med betalning av köpeskilling avseende det riktad kontantemission Odd Molly har idag också beslutat om en riktad kontantemission om 3 000 000 stamaktier av serie A till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group Ltd. Teckningskursen för aktierna är 14 SEK per stamaktie vilket baseras på stamaktiernas bedömda marknadspris och med hänsyn tagen till Företrädesemissionen. kronor, genom (i) en riktad kontantemission om cirka 150 miljoner kronor till Klövern (den "Riktade Emissionen") samt (ii) en företrädesemission om cirka 52 miljoner kronor ("Företrädesemissionen") som till fullo är garanterad av Klövern, (gemensamt, "Transaktionerna"). Transaktionerna, som förutsätter att Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, att genomföra en riktad kontantemission av högst 40 965 652 aktier, vilket tillför Bolaget högst 30 724 239 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Nyemissionen").